اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن
فقط کارفرمایانی که پکیج تهیه کرده‌اند می‌توانند CV کارجو را دانلود کنند.

وحید شفیعی (1139 نمایش)

زمین شناس با بیش از 4 سال سابقه کاری مرتبط و مسلط به نرم افزارهای معدنی و زمین شناسی

رزومه کاری وحید شفیعی رشوانلو

فقط کارفرمایانی که پکیج تهیه کرده‌اند می‌توانند اطلاعات کارجو را ببینند.

اطلاعات عمومی

سوابق شغلی

شروع 1396 تا کنون
هلدینگ معدنی خاورمیانه(midco) مهندس معدن-زمین شناس

■ استفاده از سنجش از دور در مراحل مختلفی اکتشافات مس با استفادهrnاز نرم افزارهای  ENVIو ER Mapper

rnrn

 ■ در معدن چاه موسی،rnشاهرود، ایران

rnrn

 ■ استفاده مستقیم از نرمrnافزار  Arc GISدر طراحی و مدل سازی در معدنrnمس چاه موسی

rnrn

 ■ تهیه گزارش اکتشافات مسrnدر منطقه قله سوخته، شاهرود، ایران

rnrn

 ■ اکتشاف و تعیین نوعrnکانسار مس با استفاده از تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره ای در منطقه اردبیل، ایران

rnrn

 ■ انجام اکتشافات و تهیهrnنقشه لیتوژئوشیمیایی در محدوده معدنی چاه موسی، شاهرود، ایران

rnrn

 ■ تهیه گزارش مدل کانهrnزایی و تکونیک محدوده معدنی چاه موسی، شاهرود، ایران

rnrn

 ■ انجام تحقیقات در زمینهrnاستفاده از تصاویر ماهواره ای در اکتشاف کانسار های مس

rnrn

 ■ تعیین محل حفاری هایrnمغزه گیری اکتشافی و استخراجی در محدوده معدنی چاه موسی با کمک روابط زمین

rnrn

 ■ آماری در محیط نرمrnافزاری Arc map 

rnrn

 ■ تعیین مدل بلوکی عیاریrnگسترش مس با استفاده از روابط زمین آماری در محیط نرم افزار  Rockworkدر

rnrn

 ■ محدوده معدنی چاه موسی،rnشاهرود، ایران

rnrn

 ■ پروژه سنجش از دورrnاکتشافی در پهنه اردبیل، مشکین شهر، اردبیل

rnrn

 ■ مکان یابی محل احداثrnواحد فراروی مس در محدوده معدنی چاه موسی با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP درrnمحیط نرم افزار Arc map 

rnrn

 ■ تهیه گزارش اکتشافی پهنهrnمعدنی اردستان با استفاده از انجام عملیات دورسنجی و تحلیل تصاویر ماهواره ای

rnrn

 ■ به همراه انجام عملیاتrnصحرایی، اردستان، اصفهان

rnrn

 ■ تهیه سایت پلن طرح توسعهrnهزار تنی مجتمع مس چاه موسی با استفاده از نرم افزار Auto CAD و Arc map

rnrn

 ■ تهیه مدل سه بعدی پیشrnطراحی طرح توسعه هزار تنی مجتمع مس چاه موسی در محیط سه بعدی نرم افزار ArcrnGIS 

rnrn

 ■ بازدید و تهیه گزارشrnاکتشافی تفصیلی مجمع معادن مس عباس آباد در منطقه شاهرود، ایران

rnrn

 ■ استخراج خطوراه های گسلیrnو دسته بندی روند های دارای کانه زایی در محدوده های مس چاه موسی، کالنرگس و قلهrnسوخته در منطقه شاهرود، ایران

rnrn

 ■ برداشت صحرایی تمامrnشکستگی های کوچک مقیاس در محدوده معدنی چاه موسی و تحلیل تکتونیکی آنها، شاهرود،rnایران

rnrn ■ تحقیق در زمینه ارتباطrnگسلش با کانه زایی مس در زون طرود- چاه شیرین، شاهرود، ایران 


مهر ماه 1395-دی ماه 1396
سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی مهندس معدن-اکتشاف

■ آموزش سنجش از دور و مجموعه نرم افزاری GIS 

rnrn

 ■ همکاری در نقشه برداریrnزمین شناسی پروژه اکتشاف هماتیت در اسفراین، خراسان شمالی، ایران

rnrn

 ■ همکاری در اکتشاف سنگrnمرمر در شهر ایده، خراسان شمالی، ایران

rnrn

 ■ بررسی اکتشافات پروژهrnاکتشافی باریت در خراسان شمالی، ایران

rnrn

 ■ همکاری در پروژه پتانسیلrnسرب و روی در خراسان شمالی، ایران

rnrn ■ تدریس و برگزاری کارگاهrnهای آموزشی GIS  


مهر ماه 1395- دی ماه 1396
دانشگاه پیام نور خراسان شمالی استاد مدعو

 ■ تدریس دروس زمین شناسیrnدر مقطع کارشناسی

rnrn

 ■ تحقیق در زمینه استفادهrnاز تصاویر ماهواره ای در زلزله

rnrn

 ■ تحقیق در مورد زلزلهrnخیزی و مکانیزم گسلش در زون زمین شناسی کپه داغ، ایران

rnrn

 ■ تحقیق در مورد پایانهrnهای گسلی گسلش امتدادلغز و ارتباط فعالیت آنها با لرزه خیزی در زون زمین شناسی کپهrnداغ، ایران

rnrn

 ■ بررسی تکتونیک کلی زونrnکپه داغ با استفاده از بررسی مکانیزم و پراکندگی گسلش در این زون، ایران

rnrn ■ طراحی عملیات اکتشافیrnهماتیت 


مهارت ها و توانایی ها (علمی/ نرم افزاری)

ms office,email and internet
100%
Arc GIS
100%
ENVI
90%
Rock works
100%
ERDAS ER mapper
80%
global mapper
100%
stereonet
100%
auto cad 2d and 3d
60%
زبان انگلیسی
60%
Gemcom
70%

0 دیدگاه

به این رزومه امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)

تحصیلات
تجربه کاری
خلاصه ای از مهارت ها