اولین و تنها مرجع استخدام نیروی متخصص در معدن
فقط کارفرمایانی که پکیج تهیه کرده‌اند می‌توانند CV کارجو را دانلود کنند.

Aminkamali (808 نمایش)

زمین شناسی فیلد، لاگینگ، تهیه نقشه زمین شناسی

زمین شناسی و اکتشاف

فقط کارفرمایانی که پکیج تهیه کرده‌اند می‌توانند اطلاعات کارجو را ببینند.

اطلاعات عمومی

سوابق شغلی

1392-1395
شرکت مس –مولیبدن آذربایجان مطالعه پترولوژي و مينرال شيمي

مطالعه پترولوژي وrnمينرال شيمي دایکهای بعد کانی سازی كانسار مس –rnموليبدن پورفيري سونگون (شمال ورزقان–rnاستان آذربایجان شرقی)


1393
شرکت پارس اولنگ بروزرسانی نقشه زمین‌شناسی

بروزرسانی نقشه زمین‌شناسیrn1000/1معدن مس سونگون


1394
سازمان توسعه معادن ایران(ایمیدرو) پی جویی، تهیه نقشه زمین شناسی

پی جویی، تهیه نقشهrn5000/1 و گزارش زمین‌شناسی اسکارن آهن کولی کوش(صفاشهر)، 


1395-96
خصوصی کارشناس زمین شناسی

گزارش پایانی عملیات اکتشاف فلزات پایه rnبا اولویت مس و طلا درمحدوده سرچاه شور، خوسف، بیرجند (ناظر حفاری، نمونهrnبرداری، لاگینگ، ثبت مشخصات روی جعبه و داخل جعبه حفاری(RQD,CR) و تصحیحrnمتراژ)


96-97
شرکت معادن مجد مهرگان سرو سدید سرپرست کارگاه، لاگینگ و ناظر حفاری

سرپرست معدن، روی و سرب نیوک،rnجنوب غرب میبد (ناظر حفاری، برداشت ترانشه، نمونه برداری، لاگینگ، ثبت مشخصات رویrnجعبه و داخل جعبه حفاری(RQD,CR) و تصحیح متراژ


97
سازمان انرژی اتمی پی جویی، تهیه نقشه زمین شناسی

پی جویی، تهیه نقشهrn5000/1 و گزارش زمین‌شناسی محدوده اکتشافی سازمان انرژی اتمی، توت(اردکان –یزد)، 


98
سازمان توسعه معادن ایران(ایمیدرو) نمونه برداری ژئوشیمیایی رسوب آبراهه ای

پروژه شناسایی و معرفی مناطق مستعد به منظور اکتشاف عناصر کمیاب بر اساس نمونهrnبرداری ژئوشیمیایی رسوب آبراهه ای (دهشیر-یزد) ، شرکت پارسی کان کاو، سازمان توسعهrnمعادن ایران(ایمیدرو).(1398).


98
سازمان توسعه معادن ایران(ایمیدرو) پروژه پی جویی پلی متال پهنه دهش

 پروژه پی جویی  پلی متال پهنه دهشیر (یزد)rn، شرکت پارسی کان کاو، سازمان توسعه معادن ایران(ایمیدرو).


98
شرکت کومه معدن پارس پروژه پی جویی پلی متال و تهیه نقشه زمین شناسی

 پروژه پی جویی پلی متال و تهیه نقشه زمین شناسی پهنه درونه - کاشمر (بردسکن-مشهد)rn، شرکت پارسی کان کاو، شرکت کومه معدن پارس. (1398).


98
شرکت کومه معدن پارس لاگینگ و ناظر حفاری

لاگینگ و ناظر حفاری  مجتمع مس نسیمrn(بردسکن) ، شرکت پارسی کان کاو، شرکت کومه معدن پارس. (1398).


98
کمیدکو لاگینگ و ناظر حفاری

 لاگینگ، ناظر حفاری، برداشت ترانشه، نمونه برداری، ثبت مشخصات روی جعبه و داخلrnجعبه حفاری(RQD,CR) و تصحیح متراژ) محدوه های اکتشافی شریف کندی وrnخانکندی(بیجار-کردستان) ، شرکت پارسی کان کاو. (1398).


98
سازمان توسعه معادن ایران(ایمیدرو) پروژه پی جویی پلی متال مرکزی

پروژه پی جویی پلی متال مرکزی2 (قزوین-بویین زهرا) ، شرکت پارسی کان کاو، سازمانrnتوسعه معادن ایران(ایمیدرو). (1398).


98
شرکت کومه معدن پارس پروژه پی جویی طلای کبودان

پروژه پی جویی طلای کبودان(بردسکن) ، شرکت پارسی کان کاو، شرکت کومه معدن پارس.rn(1398).


98
شرکت ایساتیس سرپرست کارگاه،پی جویی و تهیه نقشه زمین شناسی

پی جویی، تهیه نقشه 2000/1 و گزارش زمین‌شناسی آهن باغات(هرمزگان)، شرکتrnایساتیس (1398).


99
مجتمع مس کاوان عباس آباد (شاهرود سرپرست کارگاه،پی جویی، لاگینگ و ناظر حفاری

 پی جویی، لاگینگ و ناظر حفاری  مجتمعrnمس کاوان عباس آباد (شاهرود) ، شرکت پارسی کان کاو.(1399).


99
شرکت پارسی کان کاو پی جویی، لاگینگ، تهیه نقشه زمین شناسی

 پی جویی، لاگینگ، تهیه نقشه زمین شناسی 1000/1 و ناظر حفاری  محدوده اکتشافی دیزج ساوه ، شرکت پارسی کانrnکاو.(1399).


99
شرکت زاگرس مس سازان (ساوه) لاگینگ

 لاگینگ مغزه های معدن نارباغی، زاگرس مس سازان (ساوه) ، شرکت پارسی کانrnکاو.(1399).


مهارت ها و توانایی ها (علمی/ نرم افزاری)

tArc Gis
75%
tAdobe Ilustratore (15-CS
100%
tRockWorks 16
30%
tGCD kit
100%
tWinPyrox
100%
tOffice Group
100%
tIgpet (2007
100%
tMinpet (2.02
100%

دوره های آموزشی/ تقدیرنامه ها

tسازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور( زمین‌شناسی پزشکی) (93 )

v  Remediation: arnreview on available remediation techniques.

rnrn

v  UrbanrnEnvironmental Geochemistry.

rnrn

v  PracticalrnGeobotany.

rnrn

v  A review ofrnevolution of heavy metal concentrations in the environment from geologicalrnformations to man-made accumulations.

rnrnPesticides/chemicals pollution reductions andrnregulations in developing countries


0 دیدگاه

به این رزومه امتیاز دهید (هنوز دیدگاهی ندارد)